`Ōlelo – Place Names

               
  Ni`ihau – nee ee how Moloka`i – moh loh kah ee
  Pu`uwai –poo oo vai – (heart) Kaunakakai – kau nah kah kai – (beach landing)
    Hālawa – hah lah vah – (curve)
  Kaua`i – kau (w)ah ee Ho`olehua – hoh oh lay hoo (w)ah – (acting the expert)
  Līhu`e – lee hoo eh – (cold chill) `Ili`ili`ōpae – ee lee ee lee oh pae – (stones shrimp)
  Hanalei – hah nah lay – (crescent bay) Kalaupapa – kah lau pah pah– (the flat plain)
  Hanapēpē – hah nah pay pay – (crushed bay) Kaluako`i – kah loo (w)ah koh ee – (the adze pits)
  Kapa`a – kah pah ah – (the solid)  
  Kōke`e – ko kay eh – (to bend) Lāna`i – lah nah ee – (day of conquest)
  Nā Pali – nah pah lee – (the cliffs) Lāna`i City
  Po`ipū – poh ee poo – (crashing) Kō`ele – koh eh lay – (dark sugar cane)
  Wai`ale`ale – why ah lay ah lay – (rippling water) Mānele – mah nay lay – (sedan chair)
  Waimea – why may (y)ah – (reddish water)  
    Maui – mau (w)ee – (Māui, the demigod)
  O`ahu – oh ah hoo Haleakalā – hah lay ah kah lah – (house of the sun)
  `Aiea – ai (y)eh (y)ah – (Nothocestrum tree) Hāli`imaile – hah lee ee mai lay – (strewn maile)
  `Āina Haina – eye nah hai nah Hāna – hah nah – (alert)
  Ala Moana – ah lah mo (w)ah nah Honokōhau – hoh noh koh how
  Hanauma – hah now ma – (shelter bay) Kā`anapali – kah ah nah pah lee – (division cliff)
  Hau`ula – how oo lah – (red hau tree) Kahului – kah hoo lui – (the winning)
  Honolulu – ho no loo loo – (place of shelter) Kīhei – kee hei – (cape, cloak)
  `Iolani – ee (y)oh lah nee – (royal hawk) Lahaina – lah hai nah – (Lāhainā, day of cruel sun)
  Ka`a`awa – kah ah ah vah – (the wrasse fish) Nāpili – nah pee lee – (the joinings or pili grass)
  Kaimukī – kai moo kee – (the ti oven) Pā`ia – pah ee (y)ah – (noisy)
  Kahalā – kah hah lah  
  Kailua – kai loo (w)ah – (two seas) Kaho`olawe – kah hoh oh lah veh
  Kalaniana`ole – kah lah nee ah nah oh leh  
  Kāne`ohe – kah neh oh heh Hawai`i – hah wai ee  or  hah vai ee
  Kawaiaha`o – kah wai ah hah oh Hāwī – hah vee
  Ke`eaumoku – kay eh (y)au moh koo Hilo – hee loh
  Kemo`o – kay moh oh –  (the lizard) Honoka`a – hoh noh kah ah – (rolling stones bay)
  Ko`olau – koh oh lau – (windward) Honoli`i – hoh noh lee ee – (little valley)
  Lā`ie – lah ee (y)eh – (leaf of the `ie) Ka`ū – kah oo
  Lanikai – lah nee kai – (sea heaven) Kawaihae – kah wai hae – (the pool of wrath)
  Mā`ili – mah ee lee – (pebbly) Kea`au – ke (y)ah au
  Mākaha – mah kah hah – (fierce) Keāhole – kay (y)ah hoh lay – (the āhole fish)
  Makapu`u – mah kah poo oo – (hill beginning) Keaukaha – kay (y)au kah hah – (the passing current)
  Mānoa – mah noh (w)ah – (vast) Kona – koh nah – (leeward)
  Mō`ili`ili – moh ee lee ee lee – (pebble lizard) Mauna Kea – mau nah kay (y)ah – (white mountain)
  Mokulē`ia – moh koo lay ee (y)ah Mauna Loa – mau nah low ah – (long mountain)
  Nānākuli– nah nah koo lee – (look at the knee) Nā`ālehu – nah ah lay hoo – (the volcanic ashes)
  Nu`uanu – noo oo (w)ah noo – (cool height) Nāpō`opo`o – nah poh oh poh oh – (the holes)
  Pālolo – pah loh loh – (clay) `Ōpihikāō – oh pee hee kah oh – (gathering limpets)
  Punahou – poo nah hou – (new spring) Pāhoa – pah ho (w)ah – (dagger)
  Punalu`u – poo nah loo oo – (coral dived for) Pāhala – pah hah lah – (cultivation by burning mulch)
  Wai`alae – wai ah lae – (mud hen water) Puna – poo nah
  Wahiawā – wah hee (y)ah wah – (milkfish place) Pu`uloa – poo oo low (w)ah – (long hill)
  Wai`anae – why ah nae – (mullet fish) Waiākea – why ah kay (y)ah – (broad waters)
  Waikīkī – why kee kee – (spouting water) Waimea – why may (y)ah – (reddish water)
  Waimānalo – why ma na lo Waipi`o – why pee oh – (curved water)
                   
                   
   
  History  Atlas  Culture Language Links  

donch.com home     photos     baritone ukulele     lucky u live hawai'i